REGLAMENT

Tots els participants han de complir les bases establertes per aquest reglament.

Requisits Androminíac:

 • els participants hauran de ser majors de 15 anys.
 • els menors de 18 anys hauran d’omplir un paper d’autorització paterna (el podeu trobar a l’apartat d’inscripcions un cop estiguin obertes).
 • tots els participants firmaran un paper conforme es fan responsables de qualsevol dany personal i extern que es produeixi durant l’activitat i exemptem a l’organització de qualsevol responsabilitat.
 • no es faran distincions de sexes, edats, ètnies, colors, ni religions.
 • no hi ha límit màxim de pilots i acompanyants per andròmina.
 • es permetrà la participació de més d’un equip amb la mateixa andròmina amb previ avís.
 • cal obeir en tot moment les indicacions que us facin els membres de l’organització, que aniran degudament identificats.
 • qualsevol participant que no respecti el reglament o a l’organització serà avisat i si es reincident quedarà automàticament desqualificat i quedarà fora de l’event.
 • tots els participants hauran d’inscriure’s a traves d’un formulari que trobaran a la web.
 • les andròmines només poden ser propulsades per la força de la gravetat o empeses per el conductor o els acompanyats de l’andròmina.
 • és permesa l’ajuda a les andròmines a la sortida per part del públic.
 • els conductors i acompanyats de l’andròmina han de circular tots sobre l’andròmina.
 • no es considera que una andròmina ha arribat a la meta fins que tots els seus participants han arribat.
 • cada andròmina escollirà a un/a responsable i portaveu de l’equip que tractarà amb l’organització.
 • és obligatori l’us de casc integral homologat.

Les andròmines han de complir les següents normes obligatoriament:

 • les andròmines han de ser construïdes de forma casolana (no es permet l’us de estructures/xassís industrialitzats) .
 • disposar d’un mínim de 3 rodes.
 • disposar d’un sistema de frenada que permeti circular pel circuit de forma segura.
 • disposar d’un sistema de direcció que permeti efectuar les corbes del circuit de forma àgil, garantint la seguretat dels participants i els públic.
 • no hi han mides màximes ni mínimes. Però el que no pugui circular amb normalitat pel traçat, no se’l deixarà participar.
 • tots els vèrtex i puntes han d’estar correctament protegits.
 • l’andròmina podrà tenir l’aspecte que desitgin els participants.
 • les andròmines han de tenir un enganxall (per exemple un sistema per enganxar una corda) davant i un darrera per on puguin ser enganxades per ser remolcades fins l’inici de la baixada. Sinó és disposa de cap sistema, no s’us remolcarà.
 • l’organització realitzarà un control obligatori a totes les andròmines abans de la baixada.

El fet d’inscriure’s significa acceptar aquest reglament incloent-hi la cessió dels drets d’imatge.

Tot allò no previst romandrà sota la decisió de l’organització.

Recomanacions:

 • Les rodes de coixinets no van gaire bé per circular sobre el traçat marcat i s’aconsellen rodes de goma o altres.
 • És recomanable que l’andròmina tingui alguna protecció a la part posterior i davantera per evitar possibles cops directes.
 • Es recomana utilitzar proteccions com: pantalons llargs, guants, genolleres, colzeres, …

Cronologia de l’activitat:

 • Revisió d’andròmines: les andròmines i els equips passaran un control abans de les baixades per tal de que es respectin aquest reglament.
 • Inscripcions: tots els equips han d’omplir adequadament els formularis d’inscripció i entregar la documentació necessària.
 • Descens reconeixement: totes les andròmines podran realitzar un descens de reconeixement per tram per tal de que els participants es familiaritzin amb el circuit escollit per l’organització. Durant aquest període de temps, les andròmines baixaran de una en una.
 • Descens cronometrats: les andròmines podran realitzar com a mínim una baixada cronometrada per tram.
 • Entrega de premis: entrega de premis a la Plaça Major de Santa Coloma de Queralt.

Categories i premis:

 • La categoria FAST premia a les andròmines més ràpides. El resultat final de la cronometrada serà la suma del millor temps realitzat a cadascun dels trams.
 • La categoria FUN premia a les millors andròmines segons la seva originalitat, posada en escena i espontaneïtat dels participants segons el criteri del jurat. Per optar a la categoria FUN cal completar una baixada al circuit FUN.
 • El premi Androminíac atorga un punt diferencial a tota la resta de participants segons el criteri del jurat.
 • Premi al concurs “El millor instant” de l’Andorminíac vía Instagram.

 

L’organització de l’Androminíac es guarda el dret d’aplicar qualsevol canvi a aquest reglament.